-روزهایی که بی تو می گذرد / گرچه با یاد توست ثانیه هاش / آرزو باز می

 

 

 

کشد فریاد / در کنار تومی گذشت ای کاش .